اطلاعیه 6

1398/03/07

اعلام تعرفه جدید

 

نظر به این که بر اساس اعلام شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران گرید نمایشگاه صنعت ساختمان تهران از A  به A+ تغییر پیدا کرده است، لذا تعرفه بخش ریالی به شرح جدول زیر اعلام می شود.

توجه به موارد مندرج در فایل زیر ضروری است.

برای دریافت فایل تعرفه جدید کلیک کنید