1. کارگاه های آموزشی، نشست های تخصصی، مسابقه علمی
  2. خدمات رایگان جلسات تجاری بازدیدکنندگان و غرفه داران
  3. دوره مدل سازی اطلاعات ساختمان و بهداشت، ایمنی و محیط زیست با مدرک معتبر، همزمان با نمایشگاه
  4. ناشر ویژه نامه های رسمی نمایشگاه صنعت ساختمان تهران
  5. سبز افرنگ
  6. حامی رسانه ای اینترنتی نمایشگاه
  7. نمایشگاه مجازی ساختمان
  8. اقتصاد و نمایشگاه - نشریه رسمی نمایشگاه ساختمان
  9. خدمات توانمندسازی شرکت های دانش بنیان
  10. روند کلی ثبت نام تا حضور در یک نگاه
تعرفه تبلیغات

تعرفه تبلیغات

سامانه نمایشگاهی

اکسلنز

اکسلنز

حامی رسانه ای اینترنتی نمایشگاه

نشریه رسمی نمایشگاه ساختمان

نشریه رسمی نمایشگاه ساختمان

نمونه خدمات و تعرفه ها

محل تبلیغات

محل تبلیغات

دریافت تعرفه- تماس با ستاد

محل تبلیغات

محل تبلیغات

دریافت تعرفه- تماس با ستاد

محل تبلیغات

محل تبلیغات

دریافت تعرفه- تماس با ستاد