1. دورهای پیش خدمت اداری و تشریفات
  2. درج تبلیغات در کتاب نمایشگاه
  3. عضویت اتاق تعاون ایران در کارگروه برنامه ریزی و نظارت بر رویدادهای تجاری
  4. ثبت نام نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
  5. روند کلی ثبت نام تا حضور در یک نگاه
تعرفه تبلیغات

تعرفه تبلیغات

سامانه نمایشگاهی

محل تبلیغات

محل تبلیغات

دریافت تعرفه- تماس با ستاد

محل تبلیغات

محل تبلیغات

دریافت تعرفه- تماس با ستاد

محل تبلیغات

محل تبلیغات

دریافت تعرفه- تماس با ستاد

محل تبلیغات

محل تبلیغات

دریافت تعرفه- تماس با ستاد

محل تبلیغات

محل تبلیغات

دریافت تعرفه- تماس با ستاد