1. تقدیر و تشکر
  2. نمایشگاه مجازی ساختمان
  3. روند کلی ثبت نام تا حضور در یک نگاه
تعرفه تبلیغات

تعرفه تبلیغات

سامانه نمایشگاهی

اکسلنز

اکسلنز

حامی رسانه ای اینترنتی نمایشگاه

نشریه رسمی نمایشگاه ساختمان

نشریه رسمی نمایشگاه ساختمان

نمونه خدمات و تعرفه ها

محل تبلیغات

محل تبلیغات

دریافت تعرفه- تماس با ستاد

محل تبلیغات

محل تبلیغات

دریافت تعرفه- تماس با ستاد

محل تبلیغات

محل تبلیغات

دریافت تعرفه- تماس با ستاد